Medlemsbetingelser

§ 1. Medlemskabet. Et medlemskab er personligt og kan derfor ikke overdrages til, deles med eller benyttes af andre. Ændringer i persondata som fx navn, adresse, e-mail, telefonnummer, bank, kontonummer mv. skal øjeblikkeligt meddeles til CrossFit by the Mill. Det er dit ansvar som medlem, at CrossFit by the Mill til enhver tid har de korrekte kontaktoplysninger om dig.
§ 1a. Studerende. Har du et studiemedlemskab, er du forpligtet til at fremvise gyldig dokumentation, når du melder dig ind i CrossFit by the Mill samt øjeblikkeligt at meddele, hvis studiet ophører eller forkortes.

§ 2. Login ved fremmøde. Du fremmøder dit hold ved at indtaste dit medlemsnummer og password.

§ 3. Varighed. Betalingsservice-medlemskab (DIBS) er et løbende medlemskab, der fortsætter, indtil det opsiges i henhold til § 8.

§ 4. Betaling. Ved oprettelse af et medlemskab tilmeldes aftalen DIBS, og du betaler herefter for perioden fra oprettelsen til første betaling via DIBS. Herefter bliver den månedlige ydelse automatisk trukket fra din konto i begyndelsen af hver kalendermåned. Du er som medlem ansvarlig for, at betalingen sker rettidigt. Crossfit by the Mill sidestiller ikke-rettidig betaling med misligholdelse af medlemskontrakten. Du giver ved din underskrift på medlemskontrakten samtykke til, at CrossFit by the Mill opbevarer stamoplysninger. Desuden giver du samtykke til, at der kan oprettes kontantoverførselsaftale; det vil sige, at den månedlige betaling trækkes automatisk fra dit betalingskort. Såfremt medlemskontrakten misligholdes ved eksempelvis manglende betaling, forbeholder CrossFit by the Mill sig retten til at videregive dine personlige oplysninger til tredje part. Hvis CrossFit by the Mill er nødsaget til at fremsende indbetalingskort, betales et gebyr efter CrossFit by the Mill’s gældende takster.

§ 5. For sen betaling. Betales den løbende ydelse ved et DIBS-medlemskab ikke til den aftalte tid, sender Crossfit by the Mills en rykkermail til dig og opkræver desuden et rykkergebyr efter gældende takst. Hvis du ikke betaler senest 10 dage efter den angivne forfaldsdato, har CrossFit by the Mill ret til at ophæve medlemskabet uden varsel, og CrossFit by the Mill forbeholder sig retten til at straks opkræve beløbet for den resterende del af den relevante betalingsperiode. Din bookingadgang bliver spærret, indtil betaling af CrossFit by the Mill’s tilgodehavende er sket. Efter betaling er du igen berettiget til at benytte CrossFit by the Mill’s faciliteter, indtil udløbet af den relevante betalingsperiode.

§ 6. Prisændringer: Prisændringer meddeles via mail senest 60 dage før, prisændringerne træder i kraft. Ønsker du herefter ikke at opretholde dit medlemskab som følge af prisændringerne, er du berettiget til at opsige dit medlemskab efter proceduren i § 8.

§ 7. Beroperiode. Medlemskabet kan sættes i bero så ofte, du ønsker, dog maksimalt i en periode af op til tre måneder. For hver beroperiode betales et gebyr på 99kr. Medlemskabet kan sættes i bero ved personlig henvendelse i centeret eller ved kontakt via e-mail. Sættes medlemskabet i bero efter, at den månedlige opkrævning er sendt til Betalingsservice (ca. den 15. i hver måned), vil du blive opkrævet næste måneds betaling for medlemskabet. Denne betaling vil blive modregnet, når træningen genoptages. Opsiges et medlemskab i en beroperiode, vil beroperioden automatisk stoppe pr. datoen medlemskabet opsiges. Medlemskabet vil herefter overgå til opsigelsesperioden (perioden imellem datoen, hvor medlemskabet opsiges, og datoen hvor medlemskabet reelt stopper jf. § 8.), hvor medlemskabet er aktivt, og der derfor opkræves kontingent jf. medlemskabets månedlige ydelse.

§ 8. Opsigelse af medlemskab. Et medlemskab kan til enhver tid opsiges med et varsel på løbende måned + 1 måned. Opsigelsen skal ske skriftligt pr. brev eller e-mail. Opsigelsen gælder også, hvis du ønsker at skifte til klippekort.

§ 9. Umyndige medlemmer. Er du under 18 år eller umyndig, kan medlemskab kun opnås, hvis en værge tegner et medlemskab for dig på værgens regning.

§ 10. Helbredstilstand og personskade. Al træning sker på eget ansvar. Alle førstegangstrænende skal deltage på et introhold samt introforløb, før træning på almindelige hold påbegyndes. Du er selv ansvarligt for at være i en helbredstilstand, der tillader deltagelse i aktiviteter hos CrossFit by the Mill. CrossFit by the Mill tager ikke ansvar for personskader på som følge af ulykker eller andre besøgendes handlinger eller mangelfulde handlinger. I øvrigt følges dansk erstatningsret på området.

§ 11. Værdigenstande: CrossFit by the Mill anbefaler, at du ikke medbringer genstande af værdi. CrossFit by the Mill bærer ikke noget ansvar for tab på grund af tyveri eller tingsskade.

§ 12. Ordensregler. Det til enhver tid gældende ordensreglement samt anvisninger givet af CrossFit by the Mill’s personale skal altid følges. Overtrædelse heraf kan medføre bortvisning. Racistiske eller nedladende udtalelser medfører øjeblikkelig bortvisning. CrossFit by the Mill kan i særlige tilfælde forlange fremvisning af lægeerklæring, hvis det vurderes, at træningen kan være sundhedsskadeligt for dig. Under træning skal der altid anvendes tøj og sko, der er beregnet til indendørs træning.

§ 13. Udelukkelse af medlem. CrossFit by the Mill forbeholder sig ret til uden forklaring omgående at opsige aftalen om medlemskab. I sådanne tilfælde tilbagebetales samtlige uudnyttede forudbetalte kontingenter. I tilfælde af grove regelbrud udelukkes du som medlem uden tilbagebetaling af eventuelt indestående. CrossFit by the Mill tager kraftigt afstand fra enhver form for doping. Konstateres der besiddelse eller misbrug af ulovlige produkter, betragtes dette som et groft regelbrud. Ligeledes må der ikke nydes tobak eller alkohol i centeret eller på centerets område.

§ 14. Ændring af medlemsbetingelser. CrossFit by the Mill kan ændre medlemsbetingelserne med et varsel på 60 dage. Sådanne ændringer meddeles via centerets facebook side samt infotavlen i centret. Ønsker du herefter ikke at opretholde dit medlemskab som følge af vilkårsændringerne, er du berettiget til at opsige dit medlemskab jf. proceduren i § 8. CrossFit by the Mill har ret til at foretage sædvanlige ændringer i ordensreglement, holdaktiviteter, lokaler, udstyr og åbningstider.

Menu